Новини


26.04.2010


Глобалната финансова криза от последните две години показа колко силно свързани са икономиките на различните страни и как правни пропуски или липса на регулация в една държава може да се отразят на десетки други. Кризата предизвика промени в бизнеса и традиционните модели на управление и така доведе нуждата от усвояването на нови знания и умения.

Целта на магистратура по международно бизнес право към правния факултет на Salford University е именно да отговори на настъпилите промени и на новите изисквания на средата. Фокусът е поставен върху такива области на правото, които имат пряко влияние върху бизнес резултатите на една международна компания- международно търговско право, международно авторско право и защита на интелектуалната собственост, международно конкурентно право, международно корпоративно управление и др.

Всяка страна има собствено законодателство и независимо от опитите за синхронизиране през последните години остават различния, чието преодоляване често е предизвикателство за една мултинационална организация. И докато, примерно, в Европа регулаторните мерки за създаване и функциониране на един бизнес се доближават едни до други, това не е така за САЩ. Затова и голяма част от модулите в програмата са именно върху различията между американското и европейското търговско право.

Магистратурата е от три семестъра, като през първите два обучението е организирано чрез модули, които носят съотвено по 30 кредита (ECTS), а третия, последен семестър, е за изготвяне на дисертацията, която носи 60 кредита.